Het reglement

Teneinde het voor iedereen op de hondenschool aangenaam te maken, is dit het huishoudelijk reglement waar iedereen op de hondenschool zich dient aan te houden.

Reglement

Teneinde het voor iedereen op de hondenschool aangenaam te maken, zowel naast als op de terreinen, werden er een aantal richtlijnen opgesteld m.a.w, dit is het huishoudelijk reglement waar iedereen op de hondenschool zich dient naar te gedragen.

Elke hond dient ingeënt te zijn, het bewijs hiervan dient te worden voorgelegd bij de inschrijving.
Deze regel geldt eveneens bij iedere jaarlijkse hernieuwing van het lidmaatschap.

Elk lid dient steeds in het bezit te zijn van zijn lidkaart, deze moet op vraag altijd kunnen getoond worden.
De geleider dient tijdig aanwezig te zijn voor de les. Indien er door omstandigheden te laat gekomen wordt, wacht hij op het teken van de instructeur om zich bij de les aan te sluiten.

Ondanks de verzekering, die inbegrepen is in de bijdrage voor het lidmaatschap, blijft de geleider te allen tijde verantwoordelijk voor zijn hond.
Tijdens de les mag alleen na de toestemming van de instructeur, de hond door een ander geleider worden overgenomen.

De hond slaan of stampen is verboden.
Geleiders die zulke praktijken aanwenden kunnen onmiddellijk uit de les worden gezet.

Er wordt gewerkt met een voldoende lange lijn en een geschikte halsband.
Alle andere attributen worden niet toegelaten zonder de goedkeuring van de instructeur.

Loopse teven worden niet toegelaten op de terreinen, parking en in de kantine.
Prikbanden worden niet toegelaten, ook niet indien deze omgekeerd worden gedragen.

Zowel in als buiten de les wordt de geleider verzocht de behoeften van zijn hond onmiddellijk op te ruimen en deze te deponeren in de daarvoor voorziene plaatsen.
Om de hond zijn behoefte te kunnen laten doen is er een specifiek afgebakend terrein, het “honden wc”, voorzien. Hier geldt echter ook de regel van het opruimen van de behoefte.

Honden worden enkel in de kantine toegelaten indien ze zijn aangelijnd.
We verzoeken de leden uitdrukkelijk de sanitaire installaties aan de kantine zuiver te houden. Daarom is de hond niet toegelaten in de sanitaire installaties.

De geleiders houden zich aan de les zoals die door de instructeur wordt gegeven en blijven te allen tijde beleefd tegen elkaar.
Indien er toch een meningverschil optreedt, wordt dit buiten de les besproken.
Roken gedurende de les is voor iedereen verboden, zowel voor de instructeurs als voor de geleiders.
Het is niet toegelaten honden vrij te laten rondlopen op de oefenterreinen, alsook honden vastgebonden achter te laten.

Moet U dan toch één of andere bezigheid verrichten zonder uw hond, gelieve uw hond ofwel aan iemand anders toe te vertrouwen of plaats hem even in de auto (dat laatste enkel als het weer het toelaat).

Als de zon schijnt of als het zeer warm is, is het verboden de hond in de auto te laten.

Het bestuur kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die gebeuren buiten de normale lesuren. Het betreden van de terreinen en het gebruik van de toestellen gebeurt op eigen risico.

Elk jaar richt de hondenschool een eigen clubwedstrijd in onder zijn leden/geleiders.
Een geleider, actief in de wedstrijdklassen, kan slechts meedingen voor “clubkampioen” indien hij/zij gedurende het lopende kalenderjaar onder de naam van kravaalbos heeft wedstrijd gelopen.
Geleiders die tijdens het jaar van een andere club overgekomen zijn, en vroeger hebben deelgenomen aan wedstrijden, kunnen ook deelnemen maar weliswaar buiten competitie.

Mobiele telefoons (GSM) worden afgezet tijdens de lessen.
Enkel indien uit hoofde van beroepsverplichting mag het toestel operationeel blijven maar verwittig dan toch de instructeur.

Klachten moeten steeds schriftelijk en aangetekend worden verzonden aan het secretariaat van hondenschool Kravaalbos.

Het Bestuur